Kirchener Wire 3 & 4 Inch Single Side Trocar

Kirchener Wire 3 & 4 Inch Single Side Trocar

Kirchener Wire 3 & 4 Inch Single Side Trocar

Product Sizes

# Cat. No. Metal Sizes Purchase Qty.
1 PW.318.003.008 SS Kirchener Wire (K- Wire)- 70mm Single Side Trocar - 0.8mm
2 PW.318.004.210 SS Kirchener Wire (K Wire), Single Side Trocar 4 inch- 1.0mm
3 PW.318.004.212 SS Kirchener Wire (K Wire), Single Side Trocar 4 inch- 1.2mm
4 PW.318.004.215 SS Kirchener Wire (K Wire), Single Side Trocar 4 inch- 1.5mm
5 PW.318.004.216 SS Kirchener Wire (K Wire), Single Side Trocar 4 inch- 1.6mm
6 PW.318.004.218 SS Kirchener Wire (K Wire), Single Side Trocar 4 inch- 1.8mm
7 PW.318.004.220 SS Kirchener Wire (K Wire), Single Side Trocar 4 inch- 2.0mm
8 PW.318.004.222 SS Kirchener Wire (K Wire), Single Side Trocar 4 inch- 2.2mm
9 PW.318.004.230 SS Kirchener Wire (K Wire), Single Side Trocar 4 inch- 3.0mm